مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
8903726
مخفف
Can Dis Wkly Rep
شاپا چاپی
0382-232X
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "canada diseases weekly report = rapport hebdomadaire des maladies au canada" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله canada diseases weekly report = rapport hebdomadaire des maladies au canada
تاریخ
2024/May/28
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی