مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
7501107
مخفف
C R Acad Hebd Seances Acad Sci D
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "comptes rendus hebdomadaires des seances de l'academie des sciences. serie d: sciences naturelles" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله comptes rendus hebdomadaires des seances de l'academie des sciences. serie d: sciences naturelles
تاریخ
2024/May/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی