مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
7507021
مخفف
Bull Mens Soc Med Mil Fr
شاپا چاپی
0996-1852
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "bulletin mensuel - societe de medecine militaire francaise" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله bulletin mensuel - societe de medecine militaire francaise
تاریخ
2024/May/29
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی