مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
9304507
مخفف
Rom J Intern Med
شاپا چاپی
2501-062X
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "romanian journal of internal medicine = revue roumaine de medecine interne" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله romanian journal of internal medicine = revue roumaine de medecine interne
تاریخ
2024/Apr/17
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی