مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
9318047
مخفف
J Health Care Inter Des (1989)
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "journal of health care interior design : proceedings from the ... annual national symposium on health care interior design. national symposium on health care interior design (u.s.)" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله journal of health care interior design : proceedings from the ... annual national symposium on health care interior design. national symposium on health care interior design (u.s.)
تاریخ
2024/May/21
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی