مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
9211576
مخفف
Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi
شاپا چاپی
1003-5370
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "zhongguo zhong xi yi jie he za zhi zhongguo zhongxiyi jiehe zazhi = chinese journal of integrated traditional and western medicine" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله zhongguo zhong xi yi jie he za zhi zhongguo zhongxiyi jiehe zazhi = chinese journal of integrated traditional and western medicine
تاریخ
2024/May/29
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی