مشخصات مجله

australian critical care : official journal of the confederation of australian critical care nurses
نوع مجله
PubMed
کد
9207852
مخفف
Aust Crit Care
شاپا چاپی
1036-7314
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "australian critical care : official journal of the confederation of australian critical care nurses" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله australian critical care : official journal of the confederation of australian critical care nurses
تاریخ
2024/Jun/23
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی