مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
9007565
مخفف
Rev Actual Odontoestomatol Esp
شاپا چاپی
1130-0094
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "revista de actualidad odontoestomatologica espanola : boletin de informacion, del ilustre consejo general de colegios de odontologos y estomatologos de espana" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله revista de actualidad odontoestomatologica espanola : boletin de informacion, del ilustre consejo general de colegios de odontologos y estomatologos de espana
تاریخ
2024/Apr/19
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی