مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
8710716
مخفف
Rev Port Cardiol
شاپا چاپی
2174-2030
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "revista portuguesa de cardiologia : orgao oficial da sociedade portuguesa de cardiologia = portuguese journal of cardiology : an official journal of the portuguese society of cardiology" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله revista portuguesa de cardiologia : orgao oficial da sociedade portuguesa de cardiologia = portuguese journal of cardiology : an official journal of the portuguese society of cardiology
تاریخ
2024/May/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی