مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
9002937
مخفف
Eur Arch Otorhinolaryngol
شاپا چاپی
1434-4726
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "european archives of oto-rhino-laryngology : official journal of the european federation of oto-rhino-laryngological societies (eufos) : affiliated with the german society for oto-rhino-laryngology - head and neck surgery" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله european archives of oto-rhino-laryngology : official journal of the european federation of oto-rhino-laryngological societies (eufos) : affiliated with the german society for oto-rhino-laryngology - head and neck surgery
تاریخ
2024/May/30
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی