مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
8710665
مخفف
Natl Med Care Util Expend Surv B
شاپا چاپی
0895-2728
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "national medical care utilization and expenditure survey (series). series b, descriptive report" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله national medical care utilization and expenditure survey (series). series b, descriptive report
تاریخ
2024/Apr/23
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی