مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
9105775
مخفف
Eur J Clin Chem Clin Biochem
شاپا چاپی
0939-4974
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "european journal of clinical chemistry and clinical biochemistry : journal of the forum of european clinical chemistry societies" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله european journal of clinical chemistry and clinical biochemistry : journal of the forum of european clinical chemistry societies
تاریخ
2024/Apr/17
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی