مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
9103030
مخفف
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci
شاپا چاپی
1433-8491
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "european archives of psychiatry and clinical neuroscience" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله european archives of psychiatry and clinical neuroscience
تاریخ
2024/Apr/17
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی