مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
0377771
مخفف
Arch Ital Otol Rinol Laringol Patol Cervicofacc
شاپا چاپی
0301-3685
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "archivio italiano di otologia, rinologia, laringologia, e patologia cervico-facciale" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله archivio italiano di otologia, rinologia, laringologia, e patologia cervico-facciale
تاریخ
2024/May/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی