مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
7502526
مخفف
Arch Inst Pasteur Madagascar
شاپا چاپی
1728-5348
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "archives de l'institut pasteur de madagascar" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله archives de l'institut pasteur de madagascar
تاریخ
2024/May/29
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی