مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
8610224
مخفف
Am J Orthod Dentofacial Orthop
شاپا چاپی
1097-6752
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "american journal of orthodontics and dentofacial orthopedics : official publication of the american association of orthodontists, its constituent societies, and the american board of orthodontics" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله american journal of orthodontics and dentofacial orthopedics : official publication of the american association of orthodontists, its constituent societies, and the american board of orthodontics
تاریخ
2024/May/29
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی