agents and actions

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "agents and actions" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
PubMed
کد
0213341
مخفف
Agents Actions
شاپا چاپی
0065-4299
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله agents and actions
تاریخ
2024/Jul/21
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی