مشخصات مجله

advances in tuberculosis research. fortschritte der tuberkuloseforschung. progres de l'exploration de la tuberculose
نوع مجله
PubMed
کد
0347575
مخفف
Adv Tuberc Res
شاپا چاپی
0065-3500
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "advances in tuberculosis research. fortschritte der tuberkuloseforschung. progres de l'exploration de la tuberculose" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله advances in tuberculosis research. fortschritte der tuberkuloseforschung. progres de l'exploration de la tuberculose
تاریخ
2024/Jun/23
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی