مشخصات مجله

advances in biomedical engineering and medical physics
نوع مجله
PubMed
کد
7611904
مخفف
Adv Biomed Eng Med Phys
شاپا چاپی
0065-2261
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "advances in biomedical engineering and medical physics" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله advances in biomedical engineering and medical physics
تاریخ
2024/Jun/23
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی