مشخصات مجله

acta pediatrica espanola
نوع مجله
PubMed
کد
0405466
مخفف
Acta Pediatr Esp
شاپا چاپی
2014-2986
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "acta pediatrica espanola" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله acta pediatrica espanola
تاریخ
2024/Jun/23
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی