مشخصات مجله

acta pathologica et microbiologica scandinavica. section b, microbiology
نوع مجله
PubMed
کد
7508472
مخفف
Acta Pathol Microbiol Scand B
شاپا چاپی
0105-0656
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "acta pathologica et microbiologica scandinavica. section b, microbiology" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله acta pathologica et microbiologica scandinavica. section b, microbiology
تاریخ
2024/Jun/23
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی