مشخصات مجله

nihon shonika gakkai zasshi. acta paediatrica japonica
نوع مجله
PubMed
کد
0413547
مخفف
Nihon Shonika Gakkai Zasshi
شاپا چاپی
0001-6543
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "nihon shonika gakkai zasshi. acta paediatrica japonica" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله nihon shonika gakkai zasshi. acta paediatrica japonica
تاریخ
2024/Jun/23
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی