مشخصات مجله

acta medica austriaca. supplement
نوع مجله
PubMed
کد
7502262
مخفف
Acta Med Austriaca Suppl
شاپا چاپی
0303-8181
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "acta medica austriaca. supplement" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله acta medica austriaca. supplement
تاریخ
2024/Jun/23
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی