مشخصات مجله

acta genetica et statistica medica
نوع مجله
PubMed
کد
0200600
مخفف
Acta Genet Stat Med
شاپا چاپی
0567-7440
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "acta genetica et statistica medica" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله acta genetica et statistica medica
تاریخ
2024/Jun/23
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی