مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
0235532
مخفف
Acta Embryol Morphol Exp
شاپا چاپی
0567-7416
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "acta embryologiae et morphologiae experimentalis" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله acta embryologiae et morphologiae experimentalis
تاریخ
2024/May/30
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی