مشخصات مجله

acta biologica et medica
نوع مجله
PubMed
کد
0370275
مخفف
Acta Biol Med (Gdansk)
شاپا چاپی
0065-1087
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "acta biologica et medica" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله acta biologica et medica
تاریخ
2024/Jun/23
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی