مشخصات مجله

acta belgica. medica physica : organe officiel de la societe royale belge de medecine physique et de rehabilitation
نوع مجله
PubMed
کد
8307581
مخفف
Acta Belg Med Phys
شاپا چاپی
0771-5684
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "acta belgica. medica physica : organe officiel de la societe royale belge de medecine physique et de rehabilitation" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله acta belgica. medica physica : organe officiel de la societe royale belge de medecine physique et de rehabilitation
تاریخ
2024/Jun/23
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی