مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
0370274
مخفف
Acta Biol Acad Sci Hung
شاپا چاپی
0001-5288
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "acta biologica academiae scientiarum hungaricae" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله acta biologica academiae scientiarum hungaricae
تاریخ
2024/May/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی