athenaeum-studi periodici di letteratura e storia dell antichita

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "athenaeum-studi periodici di letteratura e storia dell antichita" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
ISI
نوع آی‌اس‌آی
AHCI
شاپا چاپی
0004-6574
شاپا الکترونیکی
ناشر
NEW PRESS SNC
آدرس ناشر
VIA CARSO, 18-20, COMO, ITALY, 22100
گروه
classics
زبان
multi-language
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله athenaeum-studi periodici di letteratura e storia dell antichita
تاریخ
2024/Jul/20
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی