فرم ارزیابی مهاجرت

اطلاعات مهاجرتی
* مقصد شما
رزومه
اطلاعات فردی
* وضعیت تأهل شما
اطلاعات شغلی
اطلاعات مالی

مجموع ارزش اموال و داراییِ قابل اثبات شما و همسرتان حدوداً چقدر است؟

اطلاعات تحصیلی
مدرک زبان شما

در صورتی که مدرک IELTS زبان ندارید این قسمت را خالی بگذارید. اگر مدرک زبان دیگری دارید در بخش توضیحات ذکر فرمائید.

کد امنیتی


@