ارزشیابی الگوها و پیشنهاد‌ها

الگوي پيشنهادي مشتمل بر 9 محور ارزيابي و در برگيرنده 134 مؤلفه می‌باشد

ارزشیابی الگوها و پیشنهاد‌ها

ارزشیابی الگوها و پیشنهاد‌ها

بعد از رسیدن به راه‌حل‌های مشکل باید به عنایت و ضوابط معیارهای موردنظر، نظیر: هدف‌ها راه‌حل‌های مناسب به صورت الگویی تنظیم گردند و این الگوها مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند.

نکته گفتنی این که آزمایش تمامی الگوها گاهی بسیار گران تمام می‌شود؛ همچنین نباید فراموش کرد نمی‌توان از آزمایش‌ الگوها چشم پوشید. مصلحت اقتضا می‌کند که باید ابتدا به روش مقایسه متوسل شد و راه‌حل‌ها را باید باهم مقایسه کرد و معایب و مزایای هر یک را سنجید.

سپس به لحاظ ویژگی‌های کمی و کیفی، آن‌ها را ارزیابی نمود و به الگوهایی رسید که با نظر به جمیع جهات از جمله هزینه، قابلیت اجرا و امکان‌پذیر بودن راه‌حل و دیگر جهات مناسب‌تر یاشند، معمولا الگوهایی که مراحل کمتر و کوتاه‌تری را شامل می‌شوند، و علاوه بر قابلیت داشتن اجرا و امکان‌پذیری هزینه کمتری را در بر می‌گیرند، بر دیگر راه‌حل‌ها ترجیح دارند.

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: