پرسش‌نامه حمایت اجتماعی

برای دانلود و کسب اطلاعات در مورد پرسش‌نامه حمایت اجتماعی روی لینک مقاله زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه حمایت اجتماعی

پرسش‌نامه حمایت اجتماعی

 

 پرسش‌نامه حمایت اجتماعی یک ابزار است که در تحقیقات اجتماعی و روانشناسی استفاده می‌شود. این پرسش‌نامه با هدف اندازه‌گیری سطح حمایت اجتماعی که فرد از طریق وابستگی ها، همبستگی ها و پشتیبانی های اجتماعی دریافت می‌کند، طراحی شده است. حمایت اجتماعی به کمک ارتباطات اجتماعی و احساس پشتیبانی از سوی خانواده، دوستان، همکاران یا اجتماع فرد، به فرد احساس رضایت، اعتماد به نفس و اراده قوی می‌دهد.

این پرسش‌نامه شامل سوالات مربوط به میزان و نوع حمایت از طریق روابط اجتماعی، احساس انتمایه و همبستگی با گروه های اجتماعی است. بر اساس پاسخ های داده شده در پرسش‌نامه، می‌توانید به تجزیه و تحلیل سطح حمایت اجتماعی فرد دست یابید و نتیجه‌گیری از آن را انجام دهید.

هدف از استفاده از پرسش‌نامه حمایت اجتماعی در تحقیقات و مطالعات مختلف این است که بتوان ارتباطات اجتماعی را بهبود داده و سطح حمایت اجتماعی را تقویت کرد تا بهترین شرایط رشد و پویایی درزندگی مردم به وجود آید.

پرسش‌نامه حمایت اجتماعی شامل 24 سوال است که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود و کسب اطلاعات بیشتر در مورد پرسش‌نامه حمایت اجتماعی روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: